Studentská portfolia – pilotní projekt pro studenty čtyřletého gymnázia

1.Smysl studentského portfolia

Studentské portfolio je souborem všech školních i mimoškolních aktivit, které rozvíjí zájem studenta o jednotlivé předměty nebo skupiny předmětů. Studentské portfolio mapuje vývoj studenta, pomáhá mu při výběru seminářů, maturitních předmětů a v závěru i při volbě vysoké školy, budoucího povolání. Student do portfolia ukládá a reflektuje své aktivity nad rámec výuky. Konkrétně se jedná o aktivity pořádané školou (exkurze, výstavy, přednášky, výukové programy) ale také mimoškolní aktivity (olympiády, soutěže, jazykové školy, ZUŠ) včetně individuálních aktivit studenta (Dny otevřených dveří, nabídky aktivit vysokých škol, vlastní aktivita).

Smyslem portfolia je uvědomit si, v čem je student dobrý, v čem jsou jeho silné stránky, co studenta baví. Studentské portfolio by mělo studentovi pomoci při výběru seminářů a posléze také při výběru vysoké školy. Současně účast studenta v olympiádách, soutěžích, úspěchy při získávání certifikátů a dalších znalostí a dovedností pomohou při dalším studiu na vysokých školách nebo budou důležité pro naplnění životopisu při pohovorech o zaměstnání.

2.Požadavky

V prvním a druhém ročníku student shromažďuje a reflektuje aktivity napříč předměty. Od třetího ročníku se již student profiluje v rámci jednoho dvou předmětů korespondující s výběrem seminářů nebo s oblastí jeho zájmu nad rámec výuky.

Studentská portfolia průběžně konzultuje se svým třídním profesorem/profesorkou v rámci předmětu Osobnostní a sociální výchova.

Student ukládá aktivity, úspěchy na portál E-portfolio Europass – https://europass.cz/co-je-europass/europass-portfolio

Student se v rámci maturitní zkoušky prezentuje E-portfoliem. E-portfolio odevzdá ve stanoveném termínu. Součástí maturitní zkoušky je prezentace E-portfolia v podobě 5 minutové ústní prezentace, kde student hovoří o svých přednostech, dovednostech, úspěších a profilaci v souvislosti se studiem na vysoké škole, vyšší odborné škole nebo zaměstnáním.