Členové:

Mgr. Roman Saňa – Fy – předseda předmětové komise

Ing. Lenka Povová – Fy, PřP

Kateřina Pazderová – Fy

Zuzana Kodešová – Fy

Učebnice:

Fyzika pro základní školy a víceletá gymnázia – pro 6., 7., 8. a 9. Ročník
Fyzika pro gymnázia – Mechanika
Fyzika pro gymnázia – Molekulová fyzika a termika
Fyzika pro gymnázia – Mechanické kmitání a vlnění
Fyzika pro gymnázia – Elektřina a magnetismus
Fyzika pro gymnázia – Optika
Fyzika pro gymnázia – Speciální teorie relativity
Fyzika pro gymnázia – Fyzika mikrosvěta
Matematické, fyzikální a chemické tabulky a vzorce
Sbírka úloh z fyziky pro střední školy
Přehled středoškolské fyziky – E. Svobnoda a kol.
Všechny učebnice byly vydány v nakladatelství Prometheus

Maturitní okruhy:

1. Kinematika hmotného bodu
2. Dynamika hmotného bodu
3. Práce, výkon, energie
4. Gravitační a tíhové pole
5. Mechanika tuhého tělesa
6. Mechanika kapalin
7. Zákony zachování
8. Vlastnosti plynných látek, děje v plynech
9. Vlastnosti pevných a kapalných látek
10. Změny skupenství
11. Mechanické kmitání a vlnění
12. Elektrostatické pole
13. Elektrický proud v kovech
14. Elektrický proud v polovodičích, plynech, kapalinách
15. Stacionární a nestacionární magnetické pole
16. Střídavý proud
17. Optika
18. Fyzika mikrosvěta
19. Speciální teorie relativity
20. Atomová a jaderná fyzika

Akce a soutěže:

Fyzikální olympiáda – kategorie G, F, E, D, C, B, A
Fykos – 1. – 4. ročník VG
Výfuk – všechny ročníky NG