Školní poradenské pracoviště – ŠPP GJJ

Gymnázium Josefa Jungmanna, Litoměřice, Svojsíkova 1, příspěvková organizace

Poradenští pracovníci ŠPP:

PaedDr. Luboš Nergl – výchovný poradce

Mgr. Petra Mazancová – výchovná poradkyně

Mgr. Andrea Skokanová – metodik prevence

Mgr. Jana Poloha – metodik prevence

Bc. Šárka Horáková – školní psycholog

Bc. Šárka Brádková – školní etoped

Koordinátor ŠPP GJJ

Koordinátorkou je Mgr. Andrea Skokanová (koordinátor je zodpovědný za týmovou spolupráci ŠPP, školy a PPP).

Program poradenských služeb školy:

1. Kontaktní údaje na všechny pracovníky
2. Činnosti jednotlivých pracovníků
3. Preventivní program školy (je součástí Programu poradenských služeb školy)

Kontakty na pracovníky ŠPP:

Výchovní poradci: 

PaedDr. Bc. Luboš Nergl – kabinet dějepisu č. dveří 41 – kariérové poradenství

Kontakt: 604934161, nergl.l@gjj.cz

Konzultační hodiny: po dohodě

Mgr. Petra Mazancová – kabinet č. 16 (suterén, za laboratoří fyziky)

Kontakt: 608448978, mazancova.p@gjj.cz

Konzultační hodiny: po dohodě

Metodici prevence: 

Mgr. Andrea Skokanová – kabinet č. 52

Kontakt: 724 764 732, skokanova.a@gjj.cz

Konzultační hodiny: po dohodě

Mgr. Jana Poloha – kabinet č. 75

Kontakt: 739600082, poloha.j@gjj.cz

Konzultační hodiny: po dohodě

Školní psychologové: 

Bc. Šárka Horáková  – kabinet č. 88 – suterén  – žluté patro

Kontakt: +420 778 060 808, horakova.s@gjj.cz

Konzultační hodiny: každé pondělí  od 9 – 15 hod

 

Standardní činnosti výchovných poradců

a) Poradenské činnosti: Dr. Nergl, Mgr. Mazancová

1. Kariérové poradenství: Dr. Nergl
• Základní skupinová a individuální šetření k volbě povolání
• Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními – zajištění testů profi – orientace
• Zajištění informovanosti žáků o VŠ a o přijímacím řízení na VŠ
• Zajištění zpětné vazby v úspěšnosti přijetí žáků na VŠ, VOŠ (statistika, přehledy)
2. Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) – Mazancová
• Spolupráce se školským poradenským zařízením při zajišťování podpůrných opatření pro žáky se SVP a intervenční činnosti pro žáky se SVP
• Koordinace vytváření individuálních vzdělávacích plánů (IVP) pro žáky se SVP, jejich vyhodnocování a revize

b) Metodické a informační činnosti – Dr. Nergl, Mgr. Mazancová

• Zprostředkování nových metod pedagogické intervence pedagogům školy (Mazancová)
• Metodická pomoc s naplňováním podpůrných opatření, s tvorbou a vyhodnocováním individuálních vzdělávacích plánů (Mazancová)
• Poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízeních, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání služeb žákům a jejich zákonným zástupcům (Nergl, Mazancová)
• Administrativní práce: shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči a jejich zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů (Mazancová)

Standardní činnosti metodika prevence

1) Metodické, informační a koordinační činnosti – Mgr. Skokanová, Mgr. Poloha

• Koordinace tvorby, kontrola, evaluace a participace při realizaci preventivního programu školy a všech preventivních aktivit
• Metodické vedení činnosti pedagogů školy v oblasti prevence rizikového chování, vyhledávání a nastavení vhodné podpory směřující k odstranění rizikového chování
• Koordinace vzdělávání pedagogů školy v oblasti prevence rizikového chování
• Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy
• Kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu rizikového chování
• Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení v rámci prevence rizikového chování v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů

2) Poradenské činnosti – Mgr. Skokanová, Mgr. Poloha

• Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy rizikového chování, poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště (ve spolupráci s třídními učiteli)
• Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje rizikového chování u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj rizikového chování ve škole

Standardní činnosti školních psychologů:

• Poradenská činnost pro žáky (psychosomatické, vztahové a studijní problémy)
• Poradenská činnost pro učitele (psychosomatické, vztahové a kariérové problémy)
• Poradenská činnost pro rodiče žáků nebo jejich zákonných zástupců (dle dohody)