Členové předmětové komise českého jazyka a literatury

Mgr. Petr Bašus Č – D
Mgr. Eva Hrdličková Č- D – předsedkyně předmětové komise
Mgr. Ivana Kalná Č – D
Mgr. Alena Němčanská Č – Aj
PaedDr.Bc. Luboš Nergl Č – ZSV
Mgr. Andrea Skokanová Č – ZSV
Mgr. Václava Šrůtková Č – Vv
Mgr. Veronika Trpišovská Č – Aj
Mgr. Dagmar Ženklová Č – Hv

Učebnice pro primu až kvartu

Český jazyk pro základní školy a víceletá gymnázia 6, 7, 8, 9 – Fraus
Čítanka pro základní školy a gymnázia 6, 7, 8, 9 – Fraus

Učebnice pro 1.- 4. ročník a kvintu až oktávu

Literatura pro 1. ročník středních škol – Didaktis
Literatura pro 2. ročník středních škol – Didaktis
Literatura pro 3. ročník středních škol – Didaktis
Literatura pro 4. ročník středních škol – Didaktis
Pracovní sešity pro každý ročník

Dějiny literatury od starověku do počátku 19. století – Vladimír Prokop
Literatura 19. a počátku 20. století – Vladimír Prokop
Přehled české literatury 20. století – Vladimír Prokop
Přehled světové literatury 20. století – Vladimír Prokop
Čítanky ke každé učebnici

Mluvnice- Učebnice českého jazyka pro střední školy – Fraus
Komunikace a sloh – Učebnice českého jazyka pro střední školy- Fraus
Cvičebnice pro obě učebnice

Státní maturita

20 vybraných knih ze školního seznamu 100 děl

Profilová maturita – Maturitní okruhy

1. Literatura ve starověku
2. Počátky písemnictví na našem území do doby Karla IV.
3. Literatura doby husitské a pohusitské
4. Humanismus a renesance v evropských literaturách, klasicismus a osvícenství
5. Humanismus a renesance v české literatuře, literatura doby pobělohorské
6. Literatura doby národního obrození
7. Romantismus ve světové literatuře
8. Romantismus v české literatuře
9. Kritický realismus ve světové literatuře 19. století
10. Realistické tendence v české próze 19. století
11. Česká poezie 2. pol. 19. století
12. Historická beletrie v české, popř. světové literatuře
13. Nové směry ve světové literatuře a v literatuře české na konci 19. století
14. Generace buřičů v české literatuře
15. Světová literatura 1. pol. 20. století, její tendence a hlavní osobnosti
16. Poezie období mezi dvěma světovými válkami
17. Česká próza mezi dvěma světovými válkami
18. Dílo Karla Čapka
19. Světová literatura 2 .pol.20. století
20. Humor a satira v literatuře
21. Česká próza po 2. světové válce
22. Česká poezie po 2. světové válce
23. Současná česká próza ( od 70. let 20. století)
24. Divadlo a drama v kulturním životě našeho národa v kontextu světového dramatu
25. Filmová a televizní tvorba, jejich vztah k literatuře

Soutěže

Olympiáda v českém jazyce I. kategorie pro tercii a kvartu
Olympiáda v českém jazyce II. kategorie pro 1. – 4. ročník vyššího gymnázia
Recitační soutěž pro víceleté i čtyřleté gymnázium
Soutěže podle nabídky škol

Akce

Divadelní představení v Divadle K. H. Máchy dle nabídky divadla
Návštěvy vybraných představení různých divadel v rámci Klubu mladého diváka
Návštěvy Máchovy světničky
Návštěvy Knihovny K. H. Máchy