Ředitelka Gymnázia Josefa Jungmanna, Litoměřice, Svojsíkova 1, příspěvková organizace, v souladu s volebním řádem, vydaným usnesením Rady Ústeckého kraje č. 055/50R/2018 ze dne 3.10. 2018 na základě ustanovení § 167 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, vyšší odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Vyhlašuje volby do školské rady

Gymnázia Josefa Jungmanna, Litoměřice, Svojsíkova 1, p. o. zřízené zřizovací listinou ze dne 15.6. 2005

Volby se konají z důvodu uplynutí funkčního období stávající školské rady. Volí se:

 1. 2 členové školské rady zastupující zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků. Voleb se může zúčastnit jako kandidát a zároveň jako oprávněný volič pouze zletilý žák školy nebo zákonný zástupce nezletilého žáka školy.
 2. 2 členové školské rady zastupující pedagogické pracovníky školy. Voleb se může zúčastnit jako kandidát a zároveň oprávněný volič pouze pedagogický pracovník školy. Ředitel nemůže být členem školské rady.

Termíny voleb se stanovují takto:

 1. KOLO VOLEB: 5.6. – 7.6. června 2024
 2. KOLO VOLEB: 12. 6. 2024 – 13.6. 2024  

Pedagogové, zákonní zástupci a zletilí žáci volí online formou přes systém Edupage.  

V souladu s volebním řádem a platnými předpisy vydává ředitelka školy následující pokyny:

 1. V 1. kole voleb navrhují oprávnění voliči sebe nebo své kandidáty na členství ve školské radě online. Své návrhy poté písemně předloží na vyplněném formuláři nejpozději do 7.6. 2024. do kanceláře školy (1. patro).
 2. Všechny navržené kandidáty, kteří projeví s kandidaturou písemný souhlas, zapíše volební komise na volební listinu. Volební listina bude zveřejněna v budově školy a na webových stránkách školy – www.gjj.cz
 3. V 2. kole voleb (12.6. – 13.6. 2024) volí všichni oprávnění voliči anonymně online 2 kandidáty přes systém Edupage. Platný je pouze takový hlas, který obsahuje nejvýše 2 kandidáty.

Formuláře pro návrhy:

navrh_pedagog_2024

navrh_zaci_2024

Existence školské rady je povinna ze zákona, v případě nezvolení jmenuje členy rady ředitel školy. Členství ve školské radě je čestnou funkcí, funkční období je tříleté, ovšem v případě ukončení studia žáka končí i členství ve školské radě (jak žáka, tak jeho zákonného zástupce). Za člena školské rady může oprávněný volič navrhovat kteroukoliv zletilou, bezúhonnou osobu oprávněnou k právním úkonům (i sám sebe). Pedagogický pracovník školy nesmí být členem školské rady ani za žáky a jejich zákonné zástupce ani za zřizovatele.

Navržený kandidát musí projevit písemný souhlas s kandidaturou. Členem rady se stane kandidát s největším počtem hlasů, ovšem pouze pokud získal nejméně 10% hlasů oprávněných voličů. V případě menšího počtu hlasů je nutno volbu opakovat.

 

 

 

V Litoměřicích 21.5. 2024                                      RNDr. Bc. Radka Balounová, Ph.D.

ředitelka školy

 

 

 

Školská rada na funkční období 2021 – 2024

 

za pedagogy: Mgr. Rita Vlčková a Ing. Mgr. Jana Gabčanová

za zákonné zástupce a zletilé žáky: Bc. Hedvika Dvořáková a MUDr. Jitka Vysoudilová

za zřizovatele: Jan Fišera a Mgr. Bc. Tomáš Rieger

 

Ředitelka Gymnázia Josefa Jungmanna, Litoměřice, Svojsíkova 1, příspěvková organizace, v souladu s volebním řádem, vydaným usnesením Rady Ústeckého kraje č. 055/50R/2018 ze dne 3.10. 2018 na základě ustanovení § 167 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, vyšší odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Vyhlašuje volby do školské rady

Gymnázia Josefa Jungmanna, Litoměřice, Svojsíkova 1, p. o. zřízené zřizovací listinou ze dne 15.6. 2005

Volby se konají z důvodu uplynutí funkčního období stávající školské rady. Volí se:

 1. 2 členové školské rady zastupující zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků. Voleb se může zúčastnit jako kandidát a zároveň jako oprávněný volič pouze zletilý žák školy nebo zákonný zástupce nezletilého žáka školy.
 2. 2 členové školské rady zastupující pedagogické pracovníky školy. Voleb se může zúčastnit jako kandidát a zároveň oprávněný volič pouze pedagogický pracovník školy. Ředitel nemůže být členem školské rady.

 

Termíny voleb se stanovují takto:

 

 1. KOLO VOLEB: 16. – 17. června od 7.00 hod – 15.30 hod
 2. KOLO VOLEB: 24. 6. 2021 a 25.6. 2021 od 7.00 hod – 20.00 hod

 

Volební místností pro obě kola voleb je kancelář gymnázia (místnost č. 51 v 1. patře). Zákonní zástupci a zletilí žáci volí online formou přes systém Edupage. 

 

V souladu s volebním řádem a platnými předpisy vydává ředitelka školy následující pokyny:

 

 1. V 1. kole voleb navrhují oprávnění voliči své kandidáty na členství ve školské radě. Své návrhy předloží na vyplněném formuláři (navrh_zaci_2021) nejpozději do 15.30 hod dne 17. června 2021. Návrhy je možné zaslat i před uvedeným termínem poštou tak, aby byly doručeny do kanceláře nejpozději v den 1. kola voleb tj. 17. 6. 2021
 2. Všechny navržené kandidáty, kteří projeví s kandidaturou písemný souhlas, zapíše volební komise na volební listinu. Volební listina bude zveřejněna v budově školy a na webových stránkách školy – www.gjj.cz
 3. V 2. kole voleb volí všichni oprávnění voliči tajnou volbou 2 kandidáty zakroužkováním pořadového čísla kandidáta na volebním lístku. Volební lístky obdrží ve volební místnosti v den voleb. Zákonní zástupci a zletilí žáci volí online formou přes systém Edupage. Platný je pouze takový hlas, který obsahuje nejvýše 2 zakroužkované kandidáty.

 

 

Existence školské rady je povinna ze zákona, v případě nezvolení jmenuje členy rady ředitel školy. Členství ve školské radě je čestnou funkcí, funkční období je tříleté, ovšem v případě ukončení studia žáka končí i členství ve školské radě (jak žáka, tak jeho zákonného zástupce). Za člena školské rady může oprávněný volič navrhovat kteroukoliv zletilou, bezúhonnou osobu oprávněnou k právním úkonům (i sám sebe). Pedagogický pracovník školy nesmí být členem školské rady ani za žáky a jejich zákonné zástupce ani za zřizovatele.

Navržený kandidát musí projevit písemný souhlas s kandidaturou. Členem rady se stane kandidát s největším počtem hlasů, ovšem pouze pokud získal nejméně 10% hlasů oprávněných voličů. V případě menšího počtu hlasů je nutno volbu opakovat.

 

 

 

 

V Litoměřicích 25.5. 2021                                        RNDr. Bc. Radka Balounová, Ph.D.

ředitelka školy

Navržení kandidáti za pedagogy:

Mgr. Petr Bašus

Mgr. Ing. Jana Gabčanová

Mgr. Michaela Kirschnerová

Mgr. Dagmar Kovandová

Mgr. Rita Vlčková

Navržení kandidáti za zákonné zástupce a zletilé žáky:

Monika Boudová

Ing. Mojmír Dadejík

Bc. Hedvika Dvořáková

MUDr. Jitka Vysoudilová

PharmDr. Vojtěch Zadák

 

Výsledky voleb do školské rady na funkční období 2021 – 2024

 

za pedagogy: Mgr. Rita Vlčková a Ing. Mgr. Jana Gabčanová

za zákonné zástupce a zletilé žáky: Bc. Hedvika Dvořáková a MUDr. Jitka Vysoudilová

V Litoměřicích 30.6. 2021

 

Školská rada – funkční období – 2017 – 2020

Zástupci zřizovatele: PaedDr. Zdeněk Dušek, PaedDr. Václav Hanč, Ph.D.

Zástupci pedagogického sboru: Mgr. Dagmar Kovandová, Ing. Mgr. Jana Gabčanová

Zástupci žáků: Petra Černá, Aleš Táborský

Dokumenty:

ZápisŠR_3108_2021

Zápis ze schůze školské rady při Gymnáziu Josefa Jungmanna_05102022

 

Doplňovací volby 2020

Doplňovací volby do školské rady

Výsledky doplňovacích voleb