Konečné výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

4.leté_konečný seznam přijatých uchazečů_2022

8.leté_konečný seznam přijatých uchazečů_2022

Výsledky přijímacího řízení – náhradní termín – školní rok 2022/2023

náhradní termín-výsledek

Vážení rodiče, milí uchazeči,

zveřejňujeme výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 – náhradní termín. Všem přijatých uchazečům gratulujeme. Identifikační číslo, pod kterým najdete svůj výsledek přijímacího řízení, je uvedeno na pozvánce k přijímacím zkouškám.

Rozhodnutí o přijetí jsou k  vyzvednutí v kanceláři školy. Odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy nejpozději do 31.5. 2022 potvrdí zákonný zástupce uchazeče úmysl vzdělávat se ve střední škole podle paragrafu 60a odst. 6) a 7) školského zákona č. 561/2004 Sb. Nepotvrdí-li zákonný zástupce uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl se vzdělávat ve střední škole podle odstavce 6, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání ve střední škole.

Pokud jste nebyli přijati ke studiu, můžete proti tomuto rozhodnutí podat odvolání podle paragrafu 101 a 102 zákona č. 500/2004 Sb. Odvolání proti nepřijetí je však nutné podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od okamžiku doručení rozhodnutí o nepřijetí. Rozhodnutí o nepřijetí si můžete vyzvednout v kanceláři školy od středy 18.5. 2022. od 10.00 hod. – do pátku 20.5. 2022. Poté budou rozhodnutí o nepřijetí zaslána na adresu zákonného zástupce doporučeně poštou.

VZOR Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu  ke stažení zde – Odvolani_proti_rozhodnuti_o_neprijeti_ke_studiu

Radka Balounová

ředitelka školy

V Litoměřicích 18.5. 2022

Průběžné výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 na základě odvolání

Vážení rodiče, milí uchazeči,

postupně zveřejňujeme výsledky přijímacího řízení na základě vašeho odvolání. Pokud jste již odevzdali zápisový lístek na jiné škole, vyzvedněte si nejdříve u nás rozhodnutí o přijetí a na základě tohoto rozhodnutí vám druhá škola vrátí zápisový lístek a vy ho můžete uplatnit u nás.

čtyřleté studium – 4.leté_odvolání_k 4.5.2022

čtyřleté studium – 4.leté_odvolání_k 6.5.2022

čtyřleté studium – 4.leté_k 18.5.2022 – Kapacita čtyřletého studia byla naplněna.

 

osmileté studium – 8.leté_odvolání_k 4.5.2022

osmileté studium – 8.leté_k 18.5.2022 – Kapacita osmiletého studia byla naplněna.

 

Gratuluji přijatým

S pozdravem

Radka Balounová

ředitelka školy

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

Vážení rodiče, milí uchazeči,

zveřejňujeme výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023. Všem přijatých uchazečům gratulujeme. Identifikační číslo, pod kterým najdete svůj výsledek přijímacího řízení, je uvedeno na pozvánce k přijímacím zkouškám.

 

Výsledky přijímacího řízení do čtyřletého studia – Výsledky_čtyřleté studium

Výsledky přijímacího řízení do osmiletého studia –  Výsledky_osmileté studium

 

Rozhodnutí o přijetí budou k vyzvednutí v pátek  29.4. 2022 od 10.00 hod v kanceláři školy. Odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy nejpozději do 12.5. 2022 potvrdí zákonný zástupce uchazeče úmysl vzdělávat se ve střední škole podle paragrafu 60a odst. 6) a 7) školského zákona č. 561/2004 Sb. Nepotvrdí-li zákonný zástupce uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl se vzdělávat ve střední škole podle odstavce 6, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání ve střední škole.

3 uchazeči o osmileté studium budou konat náhradní přijímací zkoušky v termínech 10. května 2022 a 11. května 2022

Přijímacího řízení se účastnili i uchazeči z Ukrajiny, kteří v souladu s § 20 odst. 4 školského zákona nekonali test z českého jazyka a literatury. Jejich pořadí ve výsledkové listině bylo stanoveno na základě tzv.
redukovaného hodnocení (dosažené studijní výsledky a test z matematiky).

Pokud jste nebyli přijati ke studiu, můžete proti tomuto rozhodnutí podat odvolání podle paragrafu 101 a 102 zákona č. 500/2004 Sb. Odvolání proti nepřijetí je však nutné podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od okamžiku doručení rozhodnutí o nepřijetí. Rozhodnutí o nepřijetí si můžete vyzvednout v kanceláři školy od pátku 29.4.2022. od 10.00 hod. – do pondělí 2.5. 2022. Poté budou rozhodnutí o nepřijetí zaslána na adresu zákonného zástupce doporučeně poštou.

Pokud jste byli přijati na jinou školu, doporučuji odevzdat zápisový lístek na této škole. Pokud budete na základě odvolání přijati na naši školu, můžete požádat o vrácení zápisového lístku a uplatnit ho na naší škole.

VZOR Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu  ke stažení zde – Odvolani_proti_rozhodnuti_o_neprijeti_ke_studiu

Radka Balounová

ředitelka školy

 

Přijímací řízení 2022 – aktuální informace CERMAT

https://prijimacky.cermat.cz/aktuality/aktualita/318-ministerstvo-skolstvi-stanovilo-terminy-konani-jednotne-prijimaci-zkousky-2022

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska

Přijímací řízení 2022 – aktuální informace GJJ

Stanovení předpokládaného počtu přijímaných žáků

Podle §60 odst. 2b a dalších ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění (školský zákon) a v návaznosti na vyhlášení zákona č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímaní k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2020/2021, ve znění pozdějších předpisů, se některá pravidla pro přijímaní ke vzdělávání ve střední škole upravují dle ustanovení tohoto zákona stanovuji předpokládaný počet přijímaných uchazečů pro přijímací řízení v roce 2022 do jednotlivých oborů vzdělávání následujícím způsobem:

PŘIJÍMÁNÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU NIŽŠÍHO STUPNĚ OSMILETÉHO GYMNÁZIA
OBOR VZDĚLÁVÁNÍ 79-41-K/81 GYMNÁZIUM

  • 1 třída s nejvýše 30 přijatými uchazeči (včetně odvolání – 2 místa)

PŘIJÍMÁNÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE
OBOR VZDĚLÁVÁNÍ 79-41-K/41 GYMNÁZIUM

  • 3 třídy s nejvýše 25 přijatými uchazeči v jedné třídě, tj. celkem 75 přijatých uchazečů (včetně odvolání – 3 místa).

KÓDY OBORŮ

Osmileté studium
Kód a název oboru: 79-41-K/81 Gymnázium
Čtyřleté studium
Kód a název oboru: 79-41-K/41 Gymnázium

TERMÍN ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠEK

Přihlášky ke střednímu vzdělávání se podávají do 1. března 2022

Gymnázium Josefa Jungmanna, Svojsíkova 1015/1a, Litoměřice, 412 01 (1. patro) – k rukám vedení školy – od 7 hodin do 16 hod. V případě, že vám termíny nevyhovují, můžete odevzdat přihlášku po telefonické domluvě v jiný termín popř. zaslat doporučeně poštou nebo datovou schránkou. 

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Osmileté studium – Kritéria osmileté_final
Čtyřleté studium – Kritéria čtyřleté_final

VZOR PŘIHLÁŠKY A NÁVOD PRO VYPLNĚNÍ

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/prihlasky-na-ss/navod-pro-vyplneni-prihlasky-na-ss

OSMILETÉ STUDIUM – Prihlaska_SS_2022-2023_osmilete_studium
ČTYŘLETÉ STUDIUM – Prihlaska_SS_2022-2023_ctyrlete_studium

DŮLEŽITÉ INFORMACE K VYPLŇOVÁNÍ PŘIHLÁŠKY

Na první místo prosím uveďte školu, na kterou chcete konat přijímací zkoušky v 1. termínu – je to škola, na které byste chtěli studovat 
– Na druhé místo prosím uveďte školu, na kterou chcete konat přijímací zkoušky v 2. termínu – náhradní škola

– Do kolonky schopnosti, vědomosti vždy uvádějte tzv. druhý cizí jazyk (NJ = německý, FJ = francouzský, RJ = ruský), který chcete na gymnáziu studovat. Používejte následující legendu:

    • NJ, FJ, RJ jazyk tzv. druhý cizí jazyk,  který žák začne studovat podle úrovně (bude zjištěno na základě rozřazovacího testu v červnu) – do závorky uveďte počet let studia
    • např. NJ (2 roky) nebo  RJ (0 let)

– Nevyžadujeme potvrzení o zdravotní způsobilosti, prosím v přihlášce napište NEVYŽADUJE SE
Klasifikaci z jednotlivých předmětů potvrzuje vaše základní škola
– Přihlášku prosím vytiskněte dvakrát stejně, tzn. zachováte pořadí škol

TERMÍNY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK

 

Uchazeč, který se z vážných důvodů k řádnému termínu přijímacích zkoušek nedostavil a svoji neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluvil řediteli školy, ve které ji měl konat, koná zkoušku v náhradním termínu.

DŮLEŽITÉ ODKAZY MŠMT

https://prijimacky.cermat.cz/

https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore