Výsledky přijímacího řízení 2020

Podrobné informace k přijímacím zkouškám

1. Přijímací zkoušky se budou konat v následujících termínech:

Pondělí 8. června 2020 – do čtyřletého studia – žáci 9. tříd ZŠ

Úterý 9. června 2020 – do osmiletého studia  – žáci 5. tříd ZŠ

 

2. Pozvánky k přijímacím zkouškám vám byly poslány doporučeným dopisem a současně emailem, nejpozději 10 pracovních dnů před konáním přijímacích zkoušek.

 • na přijímací zkoušku se dostavte 30 minut předem, t.j. v 8.00 hod. Žáci z rizikových skupin (viz formulář Čestné prohlášení 005b_priloha_cestne_prohlaseni) se dostaví na zkoušku v 7.45 hod. 
 • vstup do budovy bude umožněn pouze žákům, nikoli doprovázejícím osobám
 • uchazeči se při vstupu do budovy prokáží pozvánkou a odevzdají podepsané čestné prohlášení (viz formulář Čestné prohlášení) a do třídy je doprovodí pedagogové
 • uchazeči budou mít s sebou roušku a sáček na uložení roušky, po dobu konání jednotné přijímací zkoušky nemusí mít roušku nasazenou

3. Letošní přijímací zkoušky se řídí zákonem č. 135/2020 Sb. a vyhláškou č. 232/2020 Sb.

 

4. Uchazeč koná přijímací zkoušku na škole, kterou uvedl na přihlášce na prvním místě, z té školy mu také přijde pozvánka k přijímací zkoušce. Výsledky přijímací zkoušky se ale sdílí na obě dvě školy a každá rozhodne o přijetí/nepřijetí.

 

5. Uchazeč může odevzdat zápisový lístek na kterékoli škole, na kterou byl přijat. Nerozhoduje pořadí zapsaných škol na přihlášce ani to, na které škole konal přijímací zkoušku. Zápisový lístek vám vydá základní škola. 

 

6. Došlo také k prodloužení času jednotných přijímacích zkoušek – test z českého jazyka bude trvat o 10 minut déle a z matematiky o 15 minut déle. Mezi testy z matematiky a českého jazyka bude přestávka přibližně od 9.45 hod – 10.45 hod. (neplatí pro PUP), v této době mohou využít uchazeči prostor venkovní zahrady, v případě nepříznivého počasí tělocvičnu. Pedagogický dohled bude zajištěn.

 

7. Nejpozději do 16. června 2020 pro čtyřleté studium a nejpozději do 17. června pro osmileté studium bude zveřejněno pořadí uchazečů na úřední desce školy a webových stránkách. O přijetí bude rozhodnuto na základě celkového bodového zisku (výsledky přijímací zkoušky + prospěch ZŠ + úspěchy v soutěžích). Podrobná kritéria pro přijetí předpokládaných (32 uchazečů pro primu a 60 uchazečů pro 1. ročníky) jsou uvedena níže na stránkách školy. Dle ustanovení paragrafu 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, můžete využít práva seznámení se s podklady pro vydání rozhodnutí ve věci přijímacího řízení uchazeče v kanceláři školy 17. června od 8 – 9 hod. pro osmileté studium a 16. června od 8 – 9 hod pro čtyřleté studium.

8. Pokud se váš syn/dcera ze zdravotních důvodů nebo jiných závažných důvodů nebude moci dostavit na přijímacím zkouškám, je nutné doručit písemnou omluvu do kanceláře školy nejpozději do 3 dnů ode dne konání zkoušky. Za vážné důvody lze v tomto případě považovat např. nemoc, karanténní opatření. Náhradní termín přijímací zkoušky je stanoven na úterý 23.6. 2020.

 

8.  Uchazeč, který byl přijat ke studiu, má povinnost odevzdat zápisový lístek (osobně ve škole) do 5 pracovních dnů po zveřejnění seznamu přijatých uchazečů.

 

   • Žáci 9. tříd – čtyřleté studium – do 23.června 2020
   • Žáci 5. tříd – osmileté studium – do 24. června 2020

 

9. Uchazeči, kteří nebudou přijati, sice nemohou podat odvolání proti nepřijetí, ale mohou podat žádost o vydání nového rozhodnutí podle § 101 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a to do 3 dnů ode dne, kdy bylo doručeno rozhodnutí o nepřijetí. Vzor žádosti o vydání nového rozhodnutí –  žádost o vydání nového rozhodnutí

 

10. Pokud budete přijati na druhou školu (ale na naši školu ne), a máte zájem studovat u nás, doporučujeme odevzdat zápisový lístek na druhé škole a současně podat žádost o vydání nového rozhodnutí na naše gymnázium. V případě, že se u nás uvolní místo a vy budete přijati dodatečně, druhá škola vám zápisový lístek vrátí a vy jej uplatníte u nás.

 

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ – ZÁKLADNÍ INFORMACE – POZOR ZMĚNY!!!

Vzhledem k mimořádné situaci vláda ČR a Parlament ČR změnily systém jednotné přijímací zkoušky v těchto zásadních bodech:

   1. jednotná přijímací zkouška by mohla proběhnout nejdříve 14 dnů ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků při vzdělávání ve středních školách
   2. přijímací zkoušky se konají z českého jazyka a matematiky
   3. přijímací zkoušky se budou se konat pouze v jednom termínu na škole, kterou jste v přihlášce označili na prvním místě (výsledky se ale budou propisovat i na školu druhou)
   4. budou zkráceny termíny pro vyhodnocení výsledků zkoušky
   5. bude-li uchazeč přijat na obě školy, bude si moci vybrat, na které škole odevzdá svůj zápisový lístek
   6. je zrušena možnost odvolání proti rozhodnutí o přijetí/nepřijetí, ale ředitelce školy zůstává pravomoc tzv. autoremedury t.j. na nezaplněná místa po vrácení zápisových lístků přijmout uchazeče, kteří zůstali tzv. pod čarou

KÓDY OBORŮ

Osmileté studium
Kód a název oboru: 79-41-K/81 Gymnázium
Čtyřleté studium
Kód a název oboru: 79-41-K/41 Gymnázium

TERMÍN ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠEK

Přihlášky ke střednímu vzdělávání se podávají do 2. března 2020

Gymnázium Josefa Jungmanna, Svojsíkova 1015/1a, Litoměřice, 412 01 (kancelář školy 1. patro)

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Osmileté studium – Kritéria osmileté studium
Čtyřleté studium – Kritéria čtyřleté studium

VZOR PŘIHLÁŠKY

OSMILETÉ STUDIUM – Přihláška SŠ 2020 osmileté studium
ČTYŘLETÉ STUDIUM – Přihláška SŠ 2020 čtyřleté studium

DŮLEŽITÉ INFORMACE K VYPLŇOVÁNÍ PŘIHLÁŠKY

– Na první místo prosím uveďte školu, na kterou chcete konat přijímací zkoušky v 1. termínu
– Na druhé místo prosím uveďte školu, na kterou chcete konat přijímací zkoušky v 2. termínu
– Nevyžadujeme potvrzení o zdravotní způsobilosti, prosím v přihlášce napište NEVYŽADUJE SE
– Klasifikaci z jednotlivých předmětů potvrzuje vaše základní škola
– Přihlášku prosím vytiskněte dvakrát stejně, tzn. zachováte pořadí škol

TERMÍNY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK

Studium První termín Druhý termín Náhradní termín k 1. termínu Náhradní termín k 2. termínu
Osmileté čtvrtek 16. dubna pátek 17. dubna středa 13. května čtvrtek 14. května
Čtyřleté úterý 14. dubna středa 15. dubna středa 13. května čtvrtek 14. května

Uchazeč, který se z vážných důvodů k řádnému termínu přijímacích zkoušek nedostavil a svoji neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluvil řediteli školy, ve které ji měl konat, koná zkoušku v náhradním termínu.

DŮLEŽITÉ ODKAZY MŠMT

Legislativa a další předpisy

Vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání

Ustanovení o přijímacím řízení do středních škol ve školském zákoně (vybraná ustanovení)

 

ODVOLÁNÍ PROTI ROZHODNUTÍ – v letošním roce 2020 nelze podat odvolání proti rozhodnutí, ale lze podat žádost o vydání nového rozhodnutí

Žádost

Odvolání proti rozhodnutí
Poučení o odvolání