PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ – ZÁKLADNÍ INFORMACE – POZOR ZMĚNY!!!

Vzhledem k mimořádné situaci vláda ČR a Parlament ČR změnily systém jednotné přijímací zkoušky v těchto zásadních bodech:

  1. jednotná přijímací zkouška by mohla proběhnout nejdříve 14 dnů ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků při vzdělávání ve středních školách
  2. přijímací zkoušky se konají z českého jazyka a matematiky
  3. přijímací zkoušky se budou se konat pouze v jednom termínu na škole, kterou jste v přihlášce označili na prvním místě (výsledky se ale budou propisovat i na školu druhou)
  4. budou zkráceny termíny pro vyhodnocení výsledků zkoušky
  5. bude-li uchazeč přijat na obě školy, bude si moci vybrat, na které škole odevzdá svůj zápisový lístek
  6. je zrušena možnost odvolání proti rozhodnutí o přijetí/nepřijetí, ale ředitelce školy zůstává pravomoc tzv. autoremedury t.j. na nezaplněná místa po vrácení zápisových lístků přijmout uchazeče, kteří zůstali tzv. pod čarou

KÓDY OBORŮ

Osmileté studium
Kód a název oboru: 79-41-K/81 Gymnázium
Čtyřleté studium
Kód a název oboru: 79-41-K/41 Gymnázium

TERMÍN ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠEK

Přihlášky ke střednímu vzdělávání se podávají do 2. března 2020

Gymnázium Josefa Jungmanna, Svojsíkova 1015/1a, Litoměřice, 412 01 (kancelář školy 1. patro)

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Osmileté studium – Kritéria osmileté studium
Čtyřleté studium – Kritéria čtyřleté studium

VZOR PŘIHLÁŠKY

OSMILETÉ STUDIUM – Přihláška SŠ 2020 osmileté studium
ČTYŘLETÉ STUDIUM – Přihláška SŠ 2020 čtyřleté studium

DŮLEŽITÉ INFORMACE K VYPLŇOVÁNÍ PŘIHLÁŠKY

– Na první místo prosím uveďte školu, na kterou chcete konat přijímací zkoušky v 1. termínu
– Na druhé místo prosím uveďte školu, na kterou chcete konat přijímací zkoušky v 2. termínu
– Nevyžadujeme potvrzení o zdravotní způsobilosti, prosím v přihlášce napište NEVYŽADUJE SE
– Klasifikaci z jednotlivých předmětů potvrzuje vaše základní škola
– Přihlášku prosím vytiskněte dvakrát stejně, tzn. zachováte pořadí škol

TERMÍNY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK

Studium První termín Druhý termín Náhradní termín k 1. termínu Náhradní termín k 2. termínu
Osmileté čtvrtek 16. dubna pátek 17. dubna středa 13. května čtvrtek 14. května
Čtyřleté úterý 14. dubna středa 15. dubna středa 13. května čtvrtek 14. května

Uchazeč, který se z vážných důvodů k řádnému termínu přijímacích zkoušek nedostavil a svoji neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluvil řediteli školy, ve které ji měl konat, koná zkoušku v náhradním termínu.

DŮLEŽITÉ ODKAZY MŠMT

Legislativa a další předpisy

Vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání

Ustanovení o přijímacím řízení do středních škol ve školském zákoně (vybraná ustanovení)

 

ODVOLÁNÍ PROTI ROZHODNUTÍ

Odvolání proti rozhodnutí
Poučení o odvolání