Vážení rodiče, milí uchazeči,

zveřejňujeme postupně čísla přihlášek studentů, kteří byli přijati na základě odvolání k 9.5. 2023

čtyřleté studium: 412, 241, 372, 242, 176, 153, 405, 406, 144, 320

na základě odvolání byli ke studiu k 12.5. 2023 přijati:

čtyřleté studium: 385, 437, 281, 433, 256, 278, 282

na základě odvolání byli ke studiu k 16.5. 2023 přijati:

čtyřleté studium: 211, 429, 328, 427, 202

na základě odvolání byli ke studiu k 18.5. 2023 přijati:

čtyřleté studium: 143, 215, 258

 

na základě odvolání byli ke studiu k 18.5. 2023 přijati:

osmileté studium: 162, 267, 243, 447, 293, 340, 333, 218, 430, 237, 219, 214

 

na základě odvolání byli ke studiu k 23.5. 2023 přijati:

osmileté studium: 300, 353, 208, 338

 

na základě odvolání byli ke studiu k 26.5. 2023 přijati:

čtyřleté studium: 264, 350, 217, 359, 325

 

na základě odvolání byli ke studiu k 30.5. 2023 přijati:

čtyřleté studium: 250

 

na základě odvolání byli ke studiu k 31.5. 2023 přijati:

čtyřleté studium: 210, 388

 

Pokud jste již odevzdali zápisový lístek na jiné škole, máte právo požádat o jeho vrácení. Nejdříve si prosím přijďte pro rozhodnutí o přijetí k nám na gymnázium (nejdříve 1.6. po 10 hod).

Druhá škola vám vydá zápisový lístek na základě rozhodnutí o přijetí. 

 

Seznam bude postupně aktualizován, prosíme vás o trpělivost. Sledujte webové stránky školy.

Děkuji

Radka Balounová

ředitelka školy

Vážení rodiče, milí uchazeči,

zveřejňujeme výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2023-2024. Všem přijatým uchazečům gratulujeme.

Rozhodnutí o přijetí budou k vyzvednutí v úterý 2.5. 2023 od 14 hod v kanceláři školy. Odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy nejpozději do 15.5. 2023 potvrdí zákonný zástupce uchazeče úmysl vzdělávat se ve střední škole podle paragrafu 60a odst. 6) a 7) školského zákona č. 561/2004 Sb. Nepotvrdí-li zákonný zástupce uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl se vzdělávat ve střední škole podle odstavce 6, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání ve střední škole.

Výsledky přijímacího řízení do čtyřletého studia – zde – GJJ_4L

Výsledky přijímacího řízení do osmiletého studia – zde – GJJ_8L

Výsledky přijímacího řízení do osmiletého studia po náhradním termínu – nepřijatí – 365, 435, 235, 453, 355

Výsledky přijímacího řízení do čtyřletého studia po náhradním termínu – nepřijatí – 448

Výsledky přijímacího řízení do osmiletého studia po odvolání – konečná výsledková listina – 8L_výsledková listina

Výsledky přijímacího řízení do čtyřletého studia po odvolání – konečná výsledková listina – 4L_výsledková listina

5 uchazečů o osmileté studium a 1 uchazeč o čtyřleté studium budou konat náhradní přijímací zkoušky v termínech 10.5. 2023  a 11.5. 2023. Pozvánky k náhradním termínům budou zaslány emailem.

Pokud jste nebyli přijati ke studiu, můžete proti tomuto rozhodnutí podat odvolání podle paragrafu 101 a 102 zákona č. 500/2004 Sb. Odvolání proti nepřijetí je však nutné podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od okamžiku doručení rozhodnutí o nepřijetí. Rozhodnutí o nepřijetí si můžete vyzvednout v kanceláři školy od úterý 2.5. nejdříve od 14.00 hod. – do středy 3.5. Poté budou rozhodnutí o nepřijetí zaslána na adresu zákonného zástupce doporučeně poštou.

Pokud jste byli přijati na jinou školu, doporučuji odevzdat zápisový lístek na této škole. Pokud budete na základě odvolání přijati na naši školu, můžete požádat o vrácení zápisového lístku a uplatnit ho na naší škole.

VZOR Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu  ke stažení zde – Odvolani_proti_rozhodnuti_o_neprijeti_ke_studiu

 

Radka Balounová

ředitelka školy

 

Přijímací řízení školní rok 2023/2024

Stanovení předpokládaného počtu přijímaných žáků

Podle §60 odst. 2b a dalších ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění (školský zákon) a v návaznosti na vyhlášení zákona č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímaní k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2022/2023, ve znění pozdějších předpisů, se některá pravidla pro přijímaní ke vzdělávání ve střední škole upravují dle ustanovení tohoto zákona stanovuji předpokládaný počet přijímaných uchazečů pro přijímací řízení v roce 2023 do jednotlivých oborů vzdělávání následujícím způsobem:

PŘIJÍMÁNÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU NIŽŠÍHO STUPNĚ OSMILETÉHO GYMNÁZIA
OBOR VZDĚLÁVÁNÍ 79-41-K/81 GYMNÁZIUM

  • předpokládaný počet bude maximálně 26 uchazečů s nejvyšším počtem bodů (24 řádně a 2 místa na odvolání)

PŘIJÍMÁNÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE
OBOR VZDĚLÁVÁNÍ 79-41-K/41 GYMNÁZIUM

  • předpokládaný počet bude maximálně 52 uchazečů s nejvyšším počtem bodů (50 řádně a 2 místa na odvolání)

KÓDY OBORŮ

Osmileté studium
Kód a název oboru: 79-41-K/81 Gymnázium
Čtyřleté studium
Kód a název oboru: 79-41-K/41 Gymnázium

TERMÍN ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠEK

Přihlášky ke střednímu vzdělávání se podávají do 1. března 2023

Gymnázium Josefa Jungmanna, Svojsíkova 1015/1a, Litoměřice, 412 01 (1. patro) – k rukám vedení školy – od 7 hodin do 16 hod. V případě, že vám termíny nevyhovují, můžete odevzdat přihlášku po telefonické domluvě v jiný termín popř. zaslat doporučeně poštou nebo datovou schránkou. 

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Osmileté studium – Kritéria osmileté_final
Čtyřleté studium – Kritéria čtyřleté_final

VZOR PŘIHLÁŠKY A NÁVOD PRO VYPLNĚNÍ

OSMILETÉ STUDIUM – Prihlaska_SS_denni_osmileté
ČTYŘLETÉ STUDIUM – Prihlaska_SS_denni_čtyřleté

Návod na vyplnění – https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/prihlasky-na-ss/navod-pro-vyplneni-prihlasky-na-ss

DŮLEŽITÉ INFORMACE K VYPLŇOVÁNÍ PŘIHLÁŠKY

Na první místo prosím uveďte školu, na kterou chcete konat přijímací zkoušky v 1. termínu – je to škola, na které byste chtěli studovat 
– Na druhé místo prosím uveďte školu, na kterou chcete konat přijímací zkoušky v 2. termínu – náhradní škola

– Do kolonky schopnosti, vědomosti vždy uvádějte tzv. druhý cizí jazyk (NJ = německý, FJ = francouzský, RJ = ruský), který chcete na gymnáziu studovat. Používejte následující legendu:

    • NJ, FJ, RJ jazyk tzv. druhý cizí jazyk,  který žák začne studovat podle úrovně (bude zjištěno na základě rozřazovacího testu v červnu) – do závorky uveďte počet let studia
    • např. NJ (2 roky) nebo  RJ (0 let)

– Nevyžadujeme potvrzení o zdravotní způsobilosti, prosím v přihlášce napište NEVYŽADUJE SE
Klasifikaci z jednotlivých předmětů potvrzuje vaše základní škola
Přihlášku prosím vytiskněte dvakrát stejně, tzn. zachováte pořadí škol

TERMÍNY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK

  1. řádný termín čtyřleté – 13.dubna 2023
  2. řádný termín čtyřleté – 14. dubna 2023

 

  1. řádný termín osmileté – 17. dubna 2023
  2. řádný termín osmileté – 18. dubna 2023

 

Náhradní termíny pro oba obory – 10. 5. 2023 a 11.5. 2023

 

Uchazeč, který se z vážných důvodů k řádnému termínu přijímacích zkoušek nedostavil a svoji neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluvil řediteli školy, ve které ji měl konat, koná zkoušku v náhradním termínu.

DŮLEŽITÉ ODKAZY MŠMT

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska

https://prijimacky.cermat.cz/

https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

PODPORA MLADISTVÝCH Z UKRAJINY VE VĚKU 15+, KTEŘÍ NEJSOU ŽÁKY STŘEDNÍ ŠKOLY V ČR

JAK SE STÁT ŽÁKEM STŘEDNÍ ŠKOLY?

CO MOHU DĚLAT DÁL?

KDE NAJDU PODPORU?

pro_mladistve_ČJ

pro_mladistve_EN

pro_mladistve_UK