Aktuální informace k průběhu přijímacích zkoušek – 2021

Přijímacích zkoušek se může účastnit osoba, která splňuje následující podmínky:

1) nemá příznaky onemocnění COVID – 19

2) doloží před přijímacími zkouškami negativní výsledek neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS – COV – 2 nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS – CoV – 2

3) test musí být proveden v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky

4) základní škola je povinna na žádost žáka provést tento test a vydat o výsledku testu doklad  (viz mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví ze dne 6. dubna 2021)

5) mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví umožňuje nahradit testy ze školy následujícími doklady:

 a) dokladem o tom, že uchazeč prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,

b) dokladem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který byl proveden v posledních 7 dnech, nebo

c) certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, pokud od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

Změna termínů přijímacích zkoušek!!!

Písemné testy jednotné přijímací zkoušky se uskuteční ve dnech 3. a 4. května 2021 pro 4leté studium a 5. a 6. května 2021 pro 8leté studium. Další informace týkající se organizace a průběhu jednotných přijímacích zkoušek obdržíte v průběhu dubna.

Aktuální informace z MŠMT – https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska

Aktuální informace z GJJ – Dny otevřených dveří online – středa 27. ledna a středa 10. února – https://www.gjj.cz/2021/01/07/den-otevrenych-dveri-online-27-ledna-a-10-unora/

Přijímací řízení na školní rok 2021 – 2022

Stanovení předpokládaného počtu přijímaných žáků

Podle §60 odst. 2b a dalších ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění (školský zákon) a v návaznosti na vyhlášení zákona č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímaní k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2020/2021, ve znění pozdějších předpisů, se některá pravidla pro přijímaní ke vzdělávání ve střední škole upravují dle ustanovení tohoto zákona stanovuji předpokládaný počet přijímaných uchazečů pro přijímací řízení v roce 2021 do jednotlivých oborů vzdělávání následujícím způsobem:

 

PŘIJÍMÁNÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU NIŽŠÍHO STUPNĚ OSMILETÉHO GYMNÁZIA
OBOR VZDĚLÁVÁNÍ 79-41-K/81 GYMNÁZIUM

  • 1 třída s nejvýše 30 přijatými uchazeči (včetně odvolání – 2 místa).

PŘIJÍMÁNÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE
OBOR VZDĚLÁVÁNÍ 79-41-K/41 GYMNÁZIUM

  • 3 třídy s nejvýše 27 přijatými uchazeči v jedné třídě, tj. celkem 81 přijatých uchazečů (včetně odvolání – 3 místa).

KÓDY OBORŮ

Osmileté studium
Kód a název oboru: 79-41-K/81 Gymnázium
Čtyřleté studium
Kód a název oboru: 79-41-K/41 Gymnázium

TERMÍN ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠEK

Přihlášky ke střednímu vzdělávání se podávají do 1. března 2021

Gymnázium Josefa Jungmanna, Svojsíkova 1015/1a, Litoměřice, 412 01 (1. patro) – k rukám vedení školy – od pondělí 22.února do pátku 26. února od 7 hodin do 18 hod 

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Osmileté studium – Kritéria_osmileté_studium_2021-2022
Čtyřleté studium – Kritéria_čtyřleté_studium_2021-2022

VZOR PŘIHLÁŠKY

OSMILETÉ STUDIUM – Prihlaska_SS_osmilete_studium_2021
ČTYŘLETÉ STUDIUM – Prihlaska_SS_ctyrlete_studium_2021

DŮLEŽITÉ INFORMACE K VYPLŇOVÁNÍ PŘIHLÁŠKY

Na první místo prosím uveďte školu, na kterou chcete konat přijímací zkoušky v 1. termínu – je to škola, na které byste chtěli studovat 
– Na druhé místo prosím uveďte školu, na kterou chcete konat přijímací zkoušky v 2. termínu – náhradní škola

– Do kolonky schopnosti, vědomosti vždy uvádějte tzv. druhý cizí jazyk (NJ = německý, FJ = francouzský, RJ = ruský), který chcete na gymnáziu studovat. Používejte následující legendu:

    • NJ, FJ, RJ jazyk tzv. druhý cizí jazyk,  který žák začne studovat podle úrovně (bude zjištěno na základě rozřazovacího testu v červnu) – do závorky uveďte počet let studia
    • např. NJ (2 roky) nebo  RJ (0 let)

– Nevyžadujeme potvrzení o zdravotní způsobilosti, prosím v přihlášce napište NEVYŽADUJE SE
Klasifikaci z jednotlivých předmětů potvrzuje vaše základní škola
– Přihlášku prosím vytiskněte dvakrát stejně, tzn. zachováte pořadí škol

TERMÍNY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK

Studium První termín Druhý termín Náhradní termín k 1. termínu Náhradní termín k 2. termínu
Osmileté středa 5. května čtvrtek 6. května středa 2. června čtvrtek 3. června
Čtyřleté pondělí 3. května úterý 4. května středa 2. června čtvrtek 3. června

Uchazeč, který se z vážných důvodů k řádnému termínu přijímacích zkoušek nedostavil a svoji neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluvil řediteli školy, ve které ji měl konat, koná zkoušku v náhradním termínu.

DŮLEŽITÉ ODKAZY MŠMT

https://prijimacky.cermat.cz/

https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore