Členové předmětové komise dějepisu

Mgr. Petr Bašus Č – D
Mgr. Eva Hrdličková Č – D
Mgr. Ivana Kalná Č – D – předsedkyně předmětové komise
Mgr. Iveta Tůmová Fj – D
Mgr. Kateřina Vomáčková Nj – Rj – D

 

Učebnice a atlasy

 1. ročník

Dějepis 1 pro gymnázia a střední školy – Pravěk a starověk
Dějepis 2 pro gymnázia a střední školy – Středověk a raný novověk

Atlas světových dějin 1. díl – Pravěk – středověk
Atlas českých dějin 1. díl – do r. 1618
      2. ročník

Dějepis 2 pro gymnázia a střední školy – Středověk a raný novověk

Dějepis 3 pro gymnázia a střední školy – Novověk

Atlas světových dějin 1. díl – Pravěk – středověk
Atlas světových dějin 2. díl – Středověk – novověk
Atlas českých dějin 1. díl – do r. 1618
Atlas českých dějin 2. díl – od r. 1618
      3. ročník

Dějepis 3 pro gymnázia a střední školy – Novověk

Dějepis 4 pro gymnázia a střední školy – Nejnovější dějiny
Atlas světových dějin 2. díl – Středověk – novověk
Atlas českých dějin 2. díl – od r. 1618

 

Učebnice pro semináře

Moderní dějiny pro střední školy – světové a české dějiny 20. století a prvního desetiletí 21. století

 

Maturitní okruhy

Maturitní okruhy

 • 1. Pravěk
  2. Staroorientální státy
  3.  Starověké Řecko, význam řecké kultury pro evropskou kulturu a vzdělanost
  4.  Starověký Řím, význam římské kultury pro evropskou kulturu a vzdělanost
  5.  Raný středověk v Evropě
  6.  České země v raném středověku (od příchodu Slovanů do konce 12. st.)
  7.  Vrcholný středověk v Evropě
  8.  České země ve vrcholném středověku (poslední Přemyslovci a Lucemburkové)
  9.  Kultura evropského středověku
 • 10. Husitství
  11. Český stavovský stát v letech 1437 – 1618
  12. Počátky novověku (zámořské objevy, renesance a humanismus, reformace)
  13. Evropa v 16. a v 1. polovině 17. století
  14. Třicetiletá válka a barokní kultura
  15. Vývoj evropských států v 17. – 18. století (absolutismus, parlamentarismus, stavovský stát a jejich srovnání)
  16. Naše země v habsburské monarchii v letech 1648 – 1792
  17. Americký kontinent od 18. do 21. století
  18. Francouzská revoluce, napoleonské války, Evropa po vídeňském kongresu
  19. Vývoj v českých zemích v 19. století
  20. Evropa a svět v letech 1848 – 1914
  21. První světová válka a její vliv na vývoj v Evropě, vznik ČSR
  22. Meziválečný svět
  23. Meziválečná ČSR
  24. Druhá světová válka, naše země za okupace
  25. Svět od roku 1945 do počátku 60. let 20. století
  26. Svět od počátku 60. let 20. století do současnosti
  27. Československo v letech 1945 – 1960
  28. Československo po roce 1960, vznik a vývoj České republiky
  29. Kultura a umění 19. a 20. století
  30. Dějiny Litoměřic, jejich historické a kulturní poklady

 

Soutěže a akce

Dějepisná soutěž studentů gymnázií – ústřední kolo 24. 11. 2022

 • krajské kolo 5. 4. 2023

Bible a my – termín dosud nebyl upřesněn
Dějepisná olympiáda – okresní kolo leden 2023

 • krajské kolo březen 2023

Komenský a my – termín nebyl dosud upřesněn

SOČ – březen – duben 2023

 

Úvodní workshop projektu Příběhy našich sousedů (Post Bellum)

září: úterý 27.9 2023 (téma: práce s diktafonem, nahrávání svědectví pamětníků)

říjen: workshop v Českém rozhlase (střih a zpracování rozhlasové reportáže), nahrávání rozhovoru s pamětníkem – Zdeněk Bárta.