Členové předmětové komise dějepisu

Mgr. Petr Bašus Č – D

Mgr. Jakub Březina – D – Z
Mgr. Eva Hrdličková Č – D
Mgr. Ivana Kalná Č – D – předsedkyně předmětové komise
Mgr. Iveta Tůmová Fj – D
Mgr. Kateřina Vomáčková Nj – Rj – D

 

Učebnice a atlasy

  1. ročník

Dějepis 1 pro gymnázia a střední školy – Pravěk a starověk
Dějepis 2 pro gymnázia a střední školy – Středověk a raný novověk

Pod lupou pro střední školy a gymnázia (Taktik)

Atlas světových dějin 1. díl – Pravěk – středověk
Atlas českých dějin 1. díl – do r. 1618
      2. ročník

Dějepis 2 pro gymnázia a střední školy – Středověk a raný novověk

Dějepis 3 pro gymnázia a střední školy – Novověk

Atlas světových dějin 1. díl – Pravěk – středověk
Atlas světových dějin 2. díl – Středověk – novověk
Atlas českých dějin 1. díl – do r. 1618
Atlas českých dějin 2. díl – od r. 1618
      3. ročník

Dějepis 3 pro gymnázia a střední školy – Novověk

Dějepis 4 pro gymnázia a střední školy – Nejnovější dějiny
Atlas světových dějin 2. díl – Středověk – novověk
Atlas českých dějin 2. díl – od r. 1618

 

Učebnice pro semináře

Moderní dějiny pro střední školy – světové a české dějiny 20. století a prvního desetiletí 21. století

 

Maturitní okruhy

1/ Pravěk

2/ Staroorientální státy

3/ Starověk Řecko, význam řecké kultury pro evropskou vzdělanost

4/ Starověký Řím, význam římské kultury pro evropskou vzdělanost

5/ Raný středověk v Evropě, kultura raného středověku

6/ Vrcholný středověk v Evropě, kultura vrcholného středověku

7/ České země v raném a vrcholném středověku

8/ České země v pozdním středověku

9/ Raný novověk v Evropě a zámoří, kultura raného novověku

10/ České země v raném novověku

11/ Evropa v době utváření novověké společnosti, kultura doby barokní

12/ České země v době vytváření novověké společnosti

13/ Evropa od počátku vrcholného novověku do nástupu doby imperiální

14/ Americký kontinent od 18. st. do současnosti

15/ Evropa a svět v době imperiální

16/ Vývoj v českých zemích v 19. století

17/ První světová válka a její vliv na vývoj v Evropě, vznik Československa

18/ Svět mezi světovými válkami, kultura meziválečného období

19/ Československo mezi světovými válkami

20/ Druhá světová válka, naše země za okupace

21/ Svět od r. 1945 do počátku 60. let 20. st., kultura po druhé světové válce

22/ Svět od počátku 60. let 20. st. do r. 1989

23/ Československo v letech 1945 – 1960

24/ Československo v letech 1960 – 1989

25/ Svět a Československo (Česká republika) po roce 1989

 

Soutěže a akce

Dějepisná soutěž studentů gymnázií

  • ústřední kolo 11. 2023
  • krajské kolo duben 2024

Dějepisná olympiáda

  • okresní kolo leden 2024
  • krajské kolo březen 2024

 

SOČ

  • březen 2024

 

Úvodní workshop projektu Příběhy našich sousedů (Post Bellum)

září 2023 (téma: práce s diktafonem, nahrávání svědectví pamětníků)

Říjen: workshop v Českém rozhlase (střih a zpracování rozhlasové reportáže), nahrávání rozhovoru s pamětníkem