Členové předmětové komise dějepisu

Mgr. Petr Bašus Č – D
Mgr. Eva Hrdličková Č – D
Mgr. Ivana Kalná Č – D – předsedkyně předmětové komise
Mgr. Iveta Tůmová Frj – D
Mgr. Kateřina Vomáčková Nj – Rj – D

Učebnice a atlasy

Dějepis 1 pro gymnázia a střední školy – Pravěk a starověk
Dějepis 2 pro gymnázia a střední školy – Středověk a raný novověk
Dějepis 3 pro gymnázia a střední školy – Novověk
Dějepis 4 pro gymnázia a střední školy – Nejnovější dějiny
Atlas světových dějin 1. díl – Pravěk – středověk
Atlas světových dějin 2. díl – Středověk – novověk
Atlas českých dějin 1. díl – do r. 1618
Atlas českých dějin 2. díl – od r. 1618

Učebnice pro semináře

Moderní dějiny pro střední školy – světové a české dějiny 20. století a prvního desetiletí 21. století

Maturitní okruhy

1. Pravěk
2. Staroorientální státy
3. Starověké Řecko, význam řecké kultury pro evropskou kulturu a vzdělanost
4. Starověký Řím, význam římské kultury pro evropskou kulturu a vzdělanost
5. Raný středověk v Evropě
6. České země v raném středověku (od příchodu Slovanů do konce 12. st.)
7. Vrcholný středověk v Evropě
8. České země ve vrcholném středověku (poslední Přemyslovci a Lucemburkové)
9. Kultura evropského středověku
10. Husitství
11. Český stavovský stát v letech 1437 – 1618
12. Počátky novověku (zámořské objevy, renesance a humanismus, reformace)
13. Evropa v 16. a v 1. polovině 17. století
14. Třicetiletá válka a barokní kultura
15. Vývoj evropských států v 17. – 18. století (absolutismus, parlamentarismus, stavovský stát a jejich srovnání)
16. Naše země v habsburské monarchii v letech 1648 – 1792
17. Americký kontinent od 18. do 21. století
18. Francouzská revoluce, napoleonské války, Evropa po vídeňském kongresu
19. Vývoj v českých zemích v 19. století
20. Evropa a svět v letech 1848 – 1914
21. První světová válka a její vliv na vývoj v Evropě, vznik ČSR
22. Meziválečný svět
23. Meziválečná ČSR
24. Druhá světová válka, naše země za okupace
25. Svět od roku 1945 do počátku 60. let 20. století
26. Svět od počátku 60. let 20. století do současnosti
27. Československo v letech 1945 – 1960
28. Československo po roce 1960, vznik a vývoj České republiky
29. Kultura a umění 19. a 20. století
30. Dějiny Litoměřic, jejich historické a kulturní poklady

Soutěže

Dějepisná soutěž studentů gymnázií – ústřední kolo 21. 11. 2019 (krajské kolo nebylo dosud určeno)
Bible a my – školní kolo 10/2019, okresní kolo 11/2019, ústřední kolo 20. 3. 2020
Dějepisná olympiáda – školní kolo 11/2019, okresní kolo 1/2020, krajské kolo 3/2020, ústřední kolo 5/2020

Akce

listopad – organizace okresního kola soutěže Bible a my