Členové předmětové komise matematiky:

Mgr. Dagmar Kovandová – M – předsedkyně předmětové komise

Mgr. Anna Pavlů – (M, Z)

Mgr. Jana Poloha (M, IT)

Mgr., Ing. Jana Gabčanová – (M,IT)

Mgr. Vladimír Švihlík – M

Jan Vaněček  (Ch – M)

Učebnice:

na celé 4 roky studia Mikulčák Matematické ,F a Ch tabulky pro SŠ a vzorce
souhrnné učebnice- učebnice nakladatelství Prometheus rozdělené podle ročníků takto:
1. ročník a kvinta Bušek základní poznatky z matematiky
Boček a kol. Rovnice a nerovnice
Pomykalová Planimetrie
na 2 roky sbírka Janeček Výrazy, rovnice a nerovnice
2.ročník a sexta Odvárko Funkce
Odvárko Goniometrie
Pomykalová Stereometrie
3.ročník a septima Pomykalová Stereometrie
Kočandrle Analytická geometrie
Odvárko Posloupnosti a řady
4.ročník a oktáva Calda, Dupač Kombinatorika, pravděpodobnost a statistika
Calda Komplexní čísla
Matematický seminář Bušek – Řešené maturitní úlohy z matematiky
učebnice pro nižší stupeň víceletého gymnázia žáci dostávají ve škole a jsou z nakladatelství Prometheus, autorů Herman, Chrápavá, Jančovičová, Šimša pro jednotlivé ročníky tyto:
prima- Úvodní opakování, Kladná a záporná čísla, Dělitelnost, Trojúhelníky a čtyřúhelníky, Osová a středová souměrnost
sekunda-Racionální čísla a procenta, Výrazy I, Trojúhelníky a mnohoúhelníky, Hranoly
tercie- Výrazy II, Rovnice a nerovnice, Úměrnosti, Kruhy a válce, Geometrické konstrukce
kvarta- Rovnice a jejich soustavy, Funkce, Podobnost a funkce úhlu, Jehlany a kužely

Maturitní okruhy:

1. Základy logiky a teorie množin, číselné obory, výrazy, výroky, úsudky, důkazy
2. Lineární a kvadratické rovnice a nerovnice a jejich soustavy
3. Komplexní čísla, operace s nimi, Moivreova věta, řešení rovnic
4. Pravděpodobnost, základní pojmy statistiky
5. Rovnice s parametry
6. Iracionální rovnice a nerovnice, rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou
7. Kombinační číslo a faktoriál, využití v rovnicích, binomická věta
8. Kombinatorické úlohy
9. Funkce 1 – vlastnosti funkcí, lineární a kvadratické funkce
10. Funkce 2 – funkce lineární lomená, mocninné funkce
11. Exponenciální funkce a rovnice
12. Logaritmické funkce a rovnice
13. Planimetrie 1 – konstrukční úlohy, pravoúhlý trojúhelník, Pythagorova a Euklidovy věty
14. Planimetrie 2 – zobrazení shodná a podobná a jejich využití
15. Stereometrie
16. Goniometrické funkce a vztahy mezi nimi
17. Goniometrické rovnice
18. Trigonometrie
19. Vektory, operace s vektory, řešení úloh pomocí vektorů
20. Analytická geometrie lineárních útvarů
21. Kuželosečky
22. Posloupnosti a řady
23. Limita a derivace funkce, využití.
24. Průběh funkce
25. Integrální počet a jeho využití

Soutěže

Náboj, MaSo, Pythagoriáda, Klokan, olympiády z matematiky, soutěž Adama Riese a jiné.