Členové komise NJ

Mgr. Kateřina Vomáčková – předsedkyně předmětové komise

Mgr. Rita Vlčková
Mgr. Iveta Adámková
Mgr. Petr Vytejček

Mgr. Veronika Zachová

Členové komise FJ

Eliška Malá

Mgr. Petra Polívková
Mgr. Iveta Tůmová

Členové komise RJ

Mgr. Kateřina Vomáčková

Učebnice

Němčina pro jazykové školy 1.-3. díl – vyšší gymnázium
Direkt interaktiv 1. díl
Beste Freunde 1.- 3. díl – tercie, kvarta,kvinta
Raduga 1.-5. díl
On y va – 1.- 3. díl

Soutěže

Olympiády NJ, FJ, RJ
Best in Deutsch – internetová soutěž
Puškinův památník – recitační soutěž

Maturitní témata z německého jazyka – profilová část

1. Die Bundesrepublik Deutschland

2. Die Schweiz

3. Österreich

4. Berlin, Wien, Bern

5. Reisen und Verkehr

6. Deutschland nach dem Weltkrieg und heute , EU

7. Lebenslauf, Bewerbung, Zukunftspläne

8. Die Tschechische Republik

9. Prag

10. Litoměřice

11. Kultur, Kunst, Musik und Literatur

12. Schule und Bildung

13. Umweltschutz und Wetter

14. Gesundheit

15. Sport

16. Wohnen, Dienstleistungen , Einkaufen

17. Abhängigkeit, Drogen, Werbung

18. Feste und Bräuche

19. Massenmedien und Technik

20. Familie, Freundschaft, Freizeit

Maturitní zkouška se skládá ze 3. částí:

 • krátké představení se
 • rozhovor s vyučujícím na dané téma otázky – stěžejní část zkoušky
 • gramatický test – průřez probranou gramatikou

Součástí zkoušky je list s otázkami k tématu a pracovní list, kde žák pracuje s textem, řeší danou situaci, popřípadě popisuje obrázek.

Gramatika:

slovesa – přítomný čas, minulý čas, budoucí čas
rozkazovací způsob, zvratná slovesa, rekce sloves, podmiňovací způsob, pasiv
podstatná jména – skloňování
přídavná jména – skloňování, stupňování
příslovce – stupňování, zájmenná příslovce, směrová příslovce
zájmena – jednotlivé druhy, skloňování
číslovky – základní, řadové, časové údaje
předložky – se 3., 4., 3 a 4. pádem
spojky souřadné, podřadné, zdvojené
skladba vět – hlavní a vedlejší věta
infinitiv s zu

Maturitní témata z francouzského jazyka – profilová část

1. Famille
2. Logement (maison, appartement, chambre)
3. Santé, maladies
4. Magasins, achats
5. Repas
6. Le temps qui passe (ma journée)
7. Loisirs (vacances, dadas, sports)
8. Relations, sentiments, caractère, personnalité
9. Enseignement
10. Technologie
11. Notre pays
12. France
13. Pays de langue française
14. Paris
15. Prague
16. Notre ville et ses environs
17. Voyages, transport
18. Quelques faits de l´histoire de la France
19. Fêtes en France et chez nous
20. Communication (Internet, téléphone, radio, télévision, journaux)
21. Arts (cinéma, théâtre, musique, beaux arts)
22. Vêtements, mode, physique, apparence
23. Professions et métiers
24. Nature et sa protection
25. Un coup d´oeil sur la littérature française, lecture, livres, mon auteur préféré

 

Struktura profilové maturitní zkoušky z francouzského jazyka

Zkouška se skládá z několika částí, stěžejní je ústní projev k vylosovanému tématu. Součástí maturitní zkoušky je pracovní list, v němž žák porozumí textu, který se týká tématu, v krátkých cvičeních prokáže znalost gramatiky a slovní zásoby, řeší danou situaci a dovede pracovat s mapou Francie a frankofonních zemí.

Gramatika

Slovesa pravidelná i nepravidelná v různých časech a způsobech
Zájmena osobní, přivlastňovací, ukazovací, tázací, vztažná a neurčitá
Rozlišení a užívání zájmen samostatných a nesamostatných
Přídavná jména (postavení ve větě, rod ženský)
Příslovce (tvoření, zájmenné příslovce en a y)
Člen určitý, neurčitý a dělivý
Podmínková souvětí
Trpný rod
Souslednost časů
Přímá a nepřímá řeč
Gérondif a participe présent
Subjonctif
Správné užívání předložek

Maturitní témata z ruského jazyka – profilová část

 1. Ruská federace
 2. Česká republika
 3. Životopis, moje plány do budoucnosti, profese
 4. Naše město a region
 5. Praha
 6. Významná ruská města
 7. Rodina a rodinné vztahy
 8. Můj den
 9. Náš dům a byt
 10. Vzdělání, naše škola
 11. Portrét člověka, přátelství, mezilidské vztahy
 12. Nákupy, v obchodě
 13. Stravování, v restauraci, národní kuchyně
 14. Sport
 15. Zdraví
 16. Současný svět a jeho problémy
 17. Člověk a životní prostředí
 18. Stručný přehled ruské literatury, oblíbený spisovatel
 19. Významní ruští skladatelé, malíři a jiní umělci
 20. Kultura a umění
 21. Významné české a ruské osobnosti
 22. Masová média
 23. Současný mladý člověk
 24. Doprava a cestování
 25. Svátky a tradice

Maturitní zkouška se skládá ze 3. částí:

 • krátké představení se
 • rozhovor s vyučujícím na dané téma otázky – stěžejní část zkoušky
 • gramatický test – průřez probranou gramatikou

Součástí zkoušky je list s otázkami k tématu a pracovní list, kde žák pracuje s textem, řeší danou situaci, popřípadě popisuje obrázek.

 

Gramatika

Slovesa- přítomný , minulý, budoucí čas, rozkazovací způsob, zvratná slovesa, rekce sloves
Podstatná jména – skloňování
Přídavná jména – skloňování , stupňování
Zájmena – jednotlivé druhy, skloňování
Číslovky – základní, řadové, skloňování, časové údaje
Předložky
Syntax – infinitivní věty
– podmínkové věty
– použití spojek

Akce

NJ

Výměnný pobyt s gymnáziem Mühlhausen (září 2019)
Do Německa na zkušenou – seminář pro 4. ročníky o možnostech studia a práce v Německu
Seminář o česko- německých vztazích za účasti členů Freundeskreis Fulda ( 10.10. 2019)
Drážďany – Hygienické muzeum, Skleněná manufaktura, Památník Stasi (2.12. 2019)
Šprechtíme – motivační jazyková animace pro sekundu (březen 2020)
Výměnný pobyt s gymnáziem Hersbruck (duben 2020)
ISU měsíční Letní univerzita ve Fuldě pro výherce literární soutěže (červenec 2020)

FJ

Zájezd do Bretagne (duben 2019)