Členové komise NJ

Mgr. Annemarie Kuřeová
PhDr. Hana Pouchová
Mgr. Rita Vlčková
Mgr. Kateřina Vomáčková
Mgr. Petr Vytejček

Členové komise FJ

Eliška Malá
Mgr. Iveta Tůmová

Členové komise RJ

Mgr. Olga Belová
Mgr. Hana Golová
Mgr. Kateřina Vomáčková

Učebnice

Němčina pro jazykové školy 1.-3. díl – vyšší gymnázium
Beste Freunde 1.- 2. díl – tercie, kvarta
Raduga 1.-5. díl
On y va – 1.- 3. díl
Soutěže
Olympiády NJ, FJ, RJ
Best in Deutsch – internetová soutěž
Puškinův památník – recitační soutěž

Maturitní témata z německého jazyka – profilová část

1. Die Bundesrepublik Deutschland
2. Die Schweiz
3. Österreich
4. Berlin, Wien, Bern
5. Reisen
6. Weimarer Klassik
7. Deutsche Literatur
8. Deutsche Geschichte seit 1871
9. Lebenslauf, Bewerbung, Zukunftspläne
10. Die Tschechische Republik
11. Prag
12. Litoměřice
13. Kultur, Kunst, Musik
14. Verkehrsprobleme , am Bahnhof
15. Schule und Bildung
16. Wette , Jahreszeiten, Wettervorhersage
17. Umweltschutz
18. Gesundheit
19. Sport
20. Wohnen, Dienstleistungen
21. Essgewohnheiten
22. Abhängigkeit, Drogen, Werbung
23. Feste und Bräuche
24. Massenmedien
25. Familie, Freundschaft, Freizeit

Maturitní zkouška se skládá ze 3. částí:

• krátké představení se
• rozhovor s vyučujícím na dané téma otázky – stěžejní část zkoušky
• gramatický test – průřez probranou gramatikou
Součástí zkoušky je list s otázkami k tématu a pracovní list, kde žák pracuje s textem, řeší danou situaci, popřípadě popisuje obrázek.
Gramatika:
slovesa – přítomný čas, minulý čas, budoucí čas
rozkazovací způsob, zvratná slovesa, rekce sloves, podmiňovací způsob, pasiv
podstatná jména – skloňování
přídavná jména – skloňování, stupňování
příslovce – stupňování, zájmenná příslovce, směrová příslovce
zájmena – jednotlivé druhy, skloňování
číslovky – základní, řadové, časové údaje
předložky – se 3., 4., 3 a 4. pádem
spojky souřadné, podřadné, zdvojené
skladba vět – hlavní a vedlejší věta
infinitiv s zu

Maturitní témata z francouzského jazyka – profilová část

1. Famille
2. Logement (maison, appartement, chambre)
3. Santé, maladies
4. Magasins, achats
5. Repas
6. Le temps qui passe (ma journée)
7. Loisirs (vacances, dadas, sports)
8. Relations, sentiments, caractère, personnalité
9. Enseignement
10. Union européenne
11. Notre pays
12. France
13. Pays de langue française
14. Paris
15. Prague
16. Notre ville et ses environs
17. Voyages, transport
18. Quelques faits de l´histoire de la France
19. Fêtes en France et chez nous
20. Communication (Internet, téléphone, radio, télévision, journaux)
21. Arts (cinéma, théâtre, musique, beaux arts)
22. Vêtements, mode, physique, apparence
23. Professions et métiers
24. Nature et sa protection
25. Un coup d´oeil sur la littérature française, lecture, livres, mon auteur préféré

Struktura profilové maturitní zkoušky z francouzského jazyka

Zkouška se skládá z několika částí, stěžejní je ústní projev k vylosovanému tématu. Součástí maturitní zkoušky je pracovní list, v němž žák porozumí textu, který se týká tématu, v krátkých cvičeních prokáže znalost gramatiky a slovní zásoby, řeší danou situaci a dovede pracovat s mapou Francie a frankofonních zemí.
Gramatika
Slovesa pravidelná i nepravidelná v různých časech a způsobech
Zájmena osobní, přivlastňovací, ukazovací, tázací, vztažná a neurčitá
Rozlišení a užívání zájmen samostatných a nesamostatných
Přídavná jména (postavení ve větě, rod ženský)
Příslovce (tvoření, zájmenné příslovce en a y)
Člen určitý, neurčitý a dělivý
Podmínková souvětí
Trpný rod
Souslednost časů
Přímá a nepřímá řeč
Gérondif a participe présent
Subjonctif
Správné užívání předložek

Maturitní témata z ruského jazyka – profilová část

1. Ruská federace
2. Česká republika
3. Životopis, moje plány do budoucnosti, profese
4. Naše město a region
5. Praha
6. Významná ruská města
7. Rodina a rodinné vztahy
8. Můj den
9. Náš dům a byt
10. Vzdělání, naše škola
11. Portrét člověka, přátelství, mezilidské vztahy
12. Nákupy, v obchodě
13. Stravování, v restauraci, národní kuchyně
14. Sport
15. Zdraví
16. Současný svět a jeho problémy
17. Člověk a životní prostředí
18. Stručný přehled ruské literatury, oblíbený spisovatel
19. Významní ruští skladatelé, malíři a jiní umělci
20. Kultura a umění
21. Významné české a ruské osobnosti
22. Masová média
23. Současný mladý člověk
24. Doprava a cestování
25. Svátky a tradice
Maturitní zkouška se skládá ze 3. částí:
• krátké představení se
• rozhovor s vyučujícím na dané téma otázky – stěžejní část zkoušky
• gramatický test – průřez probranou gramatikou
Součástí zkoušky je list s otázkami k tématu a pracovní list, kde žák pracuje s textem, řeší danou situaci, popřípadě popisuje obrázek.

Gramatika

Slovesa- přítomný , minulý, budoucí čas, rozkazovací způsob, zvratná slovesa, rekce sloves
Podstatná jména – skloňování
Přídavná jména – skloňování , stupňování
Zájmena – jednotlivé druhy, skloňování
Číslovky – základní, řadové, skloňování, časové údaje
Předložky
Syntax – infinitivní věty
– podmínkové věty
– použití spojek

Akce

NJ

Výměnný pobyt s gymnáziem Mühlhausen (září 2018)
Do Německa na zkušenou – seminář pro 4. ročníky o možnostech studia a práce v Německu ( listopad 2018)
Seminář o česko- německých vztazích za účasti členů Freundeskreis Fulda ( listopad 2018)
Drážďany (prosinec 2018)
Šprechtíme – motivační jazyková animace pro sekundu (březen 2019)
Výměnný pobyt s gymnáziem Hersbruck (duben 2019)
ISU měsíční Letní univerzita ve Fuldě pro výherce literární soutěže (červenec 2019)

FJ

Zájezd do Bretagne (duben 2019)