Členové komise NJ

Mgr. Kateřina Vomáčková – předsedkyně předmětové komise

Mgr. Rita Vlčková
Mgr. Iveta Adámková
Mgr. Petr Vytejček

Mgr. Veronika Zachová

Mgr. et Mgr. Marek Baloun

Členové komise FJ

Mgr. Iveta Tůmová

Bc. Eliška Malá

Mgr. Petra Polívková

PhDr. Kateřina Krupková

Členové komise RJ

Mgr. Kateřina Vomáčková

Mgr. Iveta Tůmová

Učebnice

Direkt interaktiv

Beste Freunde – kvarta,kvinta

Klett maximal interaktiv tercie

Raduga

Snova Klass

Alter Ego +

Soutěže

Olympiády NJ, FJ, RJ

 

Tématické okruhy k maturitě –  německý jazyk

1. Die Bundesrepublik Deutschland

2. Die Schweiz

3. Österreich

4. Berlin, Wien, Bern

5. Reisen und Verkehr

6. Deutschland nach dem Weltkrieg und heute , EU

7. Lebenslauf, Bewerbung, Zukunftspläne

8. Die Tschechische Republik

9. Prag

10. Litoměřice

11. Kultur, Kunst, Musik und Literatur

12. Schule und Bildung

13. Umweltschutz und Wetter

14. Gesundheit

15. Sport

16. Wohnen, Dienstleistungen , Einkaufen

17. Abhängigkeit, Drogen, Werbung

18. Feste und Bräuche

19. Massenmedien und Technik

20. Familie, Freundschaft, Freizeit

Maturitní zkouška se skládá ze 3. částí:

 • krátké představení se
 • rozhovor s vyučujícím na dané téma otázky – stěžejní část zkoušky
 • gramatický test – průřez probranou gramatikou

Součástí zkoušky je list s otázkami k tématu a pracovní list, kde žák pracuje s textem, řeší danou situaci, popřípadě popisuje obrázek.

Gramatika:

slovesa – přítomný čas, minulý čas, budoucí čas
rozkazovací způsob, zvratná slovesa, rekce sloves, podmiňovací způsob, pasiv
podstatná jména – skloňování
přídavná jména – skloňování, stupňování
příslovce – stupňování, zájmenná příslovce, směrová příslovce
zájmena – jednotlivé druhy, skloňování
číslovky – základní, řadové, časové údaje
předložky – se 3., 4., 3 a 4. pádem
spojky souřadné, podřadné, zdvojené
skladba vět – hlavní a vedlejší věta
infinitiv s zu

Tématické okruhy k maturitě – francouzský jazyk

 1. Famille
 2. Logement (maison, appartement, chambre)
 3. Santé, maladies
 4. Magasins, achats
 5. Repas
 6. Le temps qui passe (ma journée)
 7. Loisirs (vacances, dadas, sports)
 8. Enseignement
 9. Notre pays
 10. France
 11. Pays de langue française
 12. Paris
 13. Notre ville et ses environs
 14. Voyages, transport
 15. Fêtes en France et chez nous
 16. Communication (Internet, téléphone, radio, télévision, journaux)
 17. Arts (cinéma, théâtre, musique, beaux arts)
 18. Vêtements, mode, physique, apparence
 19. Professions et métiers
 20. Nature et sa protection

 

Struktura profilové maturitní zkoušky z francouzského jazyka

Zkouška se skládá z několika částí, stěžejní je ústní projev k vylosovanému tématu. Součástí maturitní zkoušky je pracovní list, v němž žák porozumí textu, který se týká tématu, v krátkých cvičeních prokáže znalost gramatiky a slovní zásoby, řeší danou situaci a dovede pracovat s mapou Francie a frankofonních zemí.

Gramatika:

Slovesa pravidelná i nepravidelná v různých časech a způsobech

Zájmena osobní, přivlastňovací, ukazovací, tázací, vztažná a neurčitá

Rozlišení a užívání zájmen samostatných a nesamostatných

Přídavná jména (postavení ve větě, rod ženský)

Příslovce (tvoření, zájmenné příslovce en a y)

Člen určitý, neurčitý a dělivý

Podmínková souvětí

Trpný rod

Souslednost časů

Přímá a nepřímá řeč

Gérondif a participe présent

Subjonctif

Správné užívání předložek

Tématické okruhy k maturitě – ruský jazyk

 1. Ruská federace
 2. Česká republika
 3. Životopis, moje plány do budoucnosti, profese
 4. Naše město a region
 5. Praha
 6. Významná ruská města
 7. Rodina a rodinné vztahy
 8. Můj den
 9. Náš dům a byt
 10. Vzdělání, naše škola
 11. Portrét člověka, přátelství, volný čas
 12. Stravování, v restauraci, národní kuchyně, nakupování
 13. Sport
 14. Zdraví
 15. Člověk a životní prostředí
 16. Kultura a umění
 17. Významné české a ruské osobnosti
 18. Masová média
 19. Doprava a cestování
 20. Svátky a tradice

Maturitní zkouška se skládá ze 3. částí:

 • krátké představení se
 • rozhovor s vyučujícím na dané téma otázky – stěžejní část zkoušky
 • gramatický test – průřez probranou gramatikou

Součástí zkoušky je list s otázkami k tématu a pracovní list, kde žák pracuje s textem, řeší danou situaci, popřípadě popisuje obrázek.

 

Gramatická část 

Slovesa- přítomný , minulý, budoucí čas, rozkazovací způsob, zvratná slovesa , rekce sloves

Podstatná jména – skloňování

Přídavná jména – skloňování , stupňování

Zájmena  – jednotlivé druhy , skloňování

Číslovky  – základní, řadové, skloňování , časové údaje

Předložky

Syntax – infinitivní věty

– podmínkové věty

– použití spojek

Aktivity předmětové komise druhého cizího jazyka

Výměnný pobyt s gymnáziem Mühlhausen

Do Německa na zkušenou – seminář pro 4. ročníky o možnostech studia a práce v Německu

Seminář o česko – německých vztazích za účasti členů Freundeskreis Fulda

Drážďany – Hygienické muzeum, Skleněná manufaktura, Památník Stasi, Technické sbírky

Šprechtíme – motivační jazyková animace pro sekundu

Výměnný pobyt s gymnáziem Hersbruck

ISU měsíční Letní univerzita ve Fuldě pro výherce literární soutěže

Spolupráce s Dobrovolnickým centrem v Ústí nad  Labem a  Paritätische Freiwilligendienste Sachsen  – rodilý mluvčí ve výuce-dobrovolník

Jazyková podpora přírodovědného projektu v rámci Erasmus+, spolupráce s belgickou školou ASBL COLLEGE SAINT-MICHEL (GOSSELIES)

Spolupráce s Gymnáziem v Hersbrucku v Bavorsku

Tato spolupráce začala v roce 2018, první setkání proběhlo v Hersbrucku v dubnu 2018. Studenti jsou ubytováni v rodinách a pracují společně na projektu. V Hersbrucku natáčeli filmy s tematikou lidských práv, při setkání v Litoměřicích v dubnu 2019 se zabývali ekologií. Tato setkání jsou finančně podporována Česko-německým fondem budoucnosti. V dubnu 2021 proběhly 2 online projekty vzájemného setkávání a společný přenos virtuální prohlídky s workshopem z litoměřické Dílny ručního papíru .

Setkání mládeže ve Fuldě

28.6- 5.7. 2019 proběhlo setkání u příležitosti oslav 800. výročí založení města se zúčastnilo 10 studentů naší školy. Společný program s mladými lidmi z Holandska a Německa jim přiblížil Fuldu a okolí a prohloubil jazykové znalosti. Těšíme se na další plánované setkání .

Zahraniční poznávací zájezdy

Drážďany – pro studenty 2. ročníku Muzeum hygieny, Technické sbírky TU, Skleněná manufaktura, Památník Stasi

Poznávání Francie a frankofonních zemí, pro studenty francouzštiny, zájezd do Švýcarska (září 2022)