Maturita 2018

Informace k maturitní zkoušce

Všeobecné informace týkající se společné části maturitní zkoušky jsou k dispozici na webových stránkách www.novamaturita.cz. Zde najdete veškeré zákony, vyhlášky i sdělení MŠMT, která stanovují zásadní pravidla pro konání maturitní zkoušky. Jsou zde zveřejněny termíny, které je nutno dodržet při přihlašování ke zkouškám, rady jak postupovat a v neposlední řadě i katalogy požadavků včetně ukázek testů pro přípravu. Pro ústní část zkoušky z českého jazyka je žák povinen odevzdat vlastní seznam četby do konce března (formulář „Vlastní seznam literárních děl”), do kterého bude vybírat tituly ze „Školního seznamu literárních děl”.

Konkrétní informace týkající se profilových zkoušek na GJJ (výběr předmětů pro povinnou i nepovinnou zkoušku, pravidla pro volbu, termíny apod.) jsou shrnuty v souboru „Vnitřní předpis k podobě maturitní zkoušky pro školní rok 2017/2018”.

V souboru „Maturitní témata” pak naleznete požadované okruhy pro opakování z jednotlivých předmětů včetně požadavků pro Matematiku+ (témata jsou i pro předměty, které je možno volit pouze jako nepovinné).

Pro profilovou zkoušku žák volí povinně 2 předměty z uvedené nabídky. Protože nebyla stanovena povinnost volit 3 předměty, není možno využít novely vyhlášky o ukončování studia, která umožňuje uznat jako profilovou zkoušku z cizího jazyka certifikát z testů na úrovni B1 schválených ministerstvem. Profilová maturitní zkouška ve většině předmětů probíhá formou ústní zkoušky před maturitní komisí. Výjimku tvoří předměty výtvarná výchova a dějiny umění (VV), informační a komunikační technologie (ICT), dějepis (Děj) a fyzika (Fyz). Ve fyzice, dějepisu a ICT bude maturita probíhat formou písemné práce. Maturitní zkouška z výtvarné výchovy a dějin umění se bude skládat ze 2 částí – obhajoby maturitní práce a ústní zkoušky z dějin umění.

I ve školním roce 2017/2018 je možno volit jako nepovinnou profilovou maturitní zkoušku předmět Matematika+. Složení této zkoušky pro vás může mít určité výhody při přijímání na některé vysoké školy, dokonce prý na některých VŠ poskytují žákům s touto zkouškou stipendium. Zkouška je zadávána centrálně prostřednictvím Cermatu, na stránce http://www.novamaturita.cz/matematika-1404036723.html najdete veškeré informace k tomuto předmětu (katalog požadavků, kritéria hodnocení, zadání z minulých let a mnoho dalších informací).

Přihlášky k maturitní zkoušce v jarním období 2018 je nutno podat do 1. 12. 2017 na předepsaném formuláři (včas obdržíte).

V případě nejasností se informujte u třídních učitelů, podrobnosti k jednotlivým předmětům vám sdělí jednotliví vyučující.